หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ การบริการ ลูกค้าของเรา กระดานข่าว ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  
 
  Webboard
 
 
กลับหน้าหลัก ตอบกระทู้  
หน้าแรกเว็บบอร์ด ตอบกระทู้  
ประวัติความเป็นมาของ ERP และ MRP
IT
sale@itsoft.co.th
12/03/51 13:37
124.121.238.207
ประวัติความเป็นมาของ ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP (Enterprise Resource Planning) หมายถึง การวางแผนทรัพยากรองค์กรเป็นระบบสารสนเทศที่แพร่หลายมากในอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นภาคการผลิตและภาคบริการ ERP มีรากฐานดั้งเดิมมาจากระบบ MRP II (Manufacturing Resource Planning) ซึ่งหมายถึง การวางแผนทรัพยากรการผลิต และ MRP II มีรากฐานดั้งเดิมมาจาก MRP (Material Requirements Planning) ซึ่งหมายถึง การวางแผนความต้องการวัสดุ (ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย, 2547, หน้า 12)
MRP มีการพัฒนามาตั้งแต่ประมาณปี 1960 ในสหรัฐอเมริกาในยุคสมัยที่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Main Frame) เริ่มแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ ทำให้ระบบ MRP พัฒนาไปเป็น MRP II ในช่วงทศวรรษ 1980-1990 โดยที่มีการต่อเติมเพิ่มความสามารถอื่นเข้าไปในระบบ เช่น ระบบขาย ระบบัญชี การเงิน การคิดต้นทุนการผลิต และอื่น ๆ ที่ทำให้ธุรกิจโรงงานสามารถบริหารทรัพยากรของตนได้ดีขึ้น และเมื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้มาถึงจุดที่ระบบ MRP II ได้ใช้ Relational Database ผนวกกับการปรับปรุงอื่น ๆ ก็มีการตั้งชื่อระบบประเภทนี้ใหม่เป็น ERP ในช่วงต้นของทศวรรษ 1990 (ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย, 2547, หน้า 13)

ERP ช่วงก่อนปี 1980
ความสนใจในเรื่องระบบการผลิตในช่วงปี 1960 มุ่งความสนใจไปที่ การควบคุมสินค้าคงคลัง บริษัทต่าง ๆ จะต้องสามารถควบคุมวัตถุดิบได้ในลักษณะ “just-in-case” การบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ถือว่า เพียงพอต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เทคนิคและวิธีการที่ถูกนำมาใช้ในช่วงเวลานี้ มุ่งความสนใจไปที่ วิธีการในการบริหารจัดการคลังสินค้าขนาดใหญ่ Software packages ซึ่งส่วนใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นมาเอง ถูกดีไซน์ให้สามารถควบคุมและจัดการสินค้าคงคลังได้ตามวิธีการของแต่ละบริษัท(C.Ptak, 2000)

ในช่วงปี 1970 เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นว่า ไม่มีประโยชน์อื่นใดเลยที่บริษัทจะต้องเก็บสินค้าเป็นจำนวนมากในคลังสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งในช่วงนี้ได้เกิดแนวคิดของระบบการวางแผนความต้องการของวัตถุดิบ (Material Requirements Planning) หรือที่เรียกกันว่า MRP MRP อธิบายถึงวิธีการในกระบวนการวางแผนความต้องการวัตถุดิบขนาดมหึมา ซึ่งในขั้นแรกจะเริ่มจากการสร้างตารางการผลิตหลัก (Master Production Schedule) การวางแผนในระดับนี้ จะเป็นการวางแผนในระดับสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งสินค้าสำเร็จรูปจะต้องมีการสร้างโครงสร้างความต้องการวัตถุดิบ (Bill of Material) ซึ่งจะแสดงถึงจำนวนและปริมาณวัตถุดิบที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการผลิตสินค้านั้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องสามารถคำนวณหาความต้องการที่แท้จริงของความต้องการวัตถุดิบ ระบบจะทำการสร้างตารางเปรียบเทียบระหว่างวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลังสินค้า และตารางความต้องการใช้วัตถุดิบตัวนั้น และคำนวณออกมาเป็นจำนวนวัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อหรือผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสั่งซื้อ การยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือการเลื่อนกำหนดนำวัตถุดิบเข้า-ออก ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมสำหรับเวลาในการผลิต กระบวนการต่าง ๆ ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากจะมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตเสมอ นอกจากนี้ ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการคลังสินค้าขนาดใหญ่ เนื่องจากการซื้อสินค้าจะจัดซื้อและเรียกเข้าตามแผนการผลิตอย่างเหมาะสม (S. Shankarnarayanan, 2000)
ปัญหาการผลิตไม่ได้มีเพียงปัญหาการวางแผนความต้องการวัตถุดิบอย่างเดียวเท่านั้น การวางแผนกำลังการผลิต ถือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่รอการแก้ไข ในช่วงเวลาต่อมาการนำเทคนิค การวางแผนกำลังการผลิตถูกนำเข้ามาเพิ่มเป็นมาตรฐานของ MRP โปรแกรม MRP ในยุคนี้ได้มีการเพิ่มเติมความสามารถที่หลากหลายมากมายทั้ง การวางแผนความต้องการคงที่, การประมาณการผลิต (forecasting), การวางแผนความต้องการของลูกค้า (demand management), การวางแผนความต้องการทรัพยากรสำหรับการผลิตแบบประมาณการณ์ (rough-out capacity planning) เทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิต (factory floor) การวางแผนด้านผู้ขาย (supplier scheduling) ถูกนำมารวมในระบบ MRP ทำให้ความหมายของ MRP ไม่ใช่เพียงการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (Material Requirement Planning) แต่เป็นการวางแผนทรัพยากรในการผลิต (Material Resource Planning)

ERP ช่วงปี 1980 - 1990
ในช่วงปี 1980 บริษัทต่าง ๆ เริ่มใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยี จากการเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของคลังสินค้าขยายไปสู่การเก็บตัวเลขความเคลื่อนไหวทางด้านบัญชี ระบบการวางแผนทรัพยากรในการผลิต (MRP II) มีการพัฒนาโดยมีตัวเชื่อมโยงระบบบัญชีและการเงิน นอกเหนือจากการวางแผนการผลิตและการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ การพัฒนานี้ทำให้บริษัทต่าง ๆ มีการผสมผสานในระบบจัดการธุรกิจระหว่างการวางแผนการผลิต และ การวางแผนทรัพยากรในการผลิตเข้ากับกระบวนการวางแผนการทำงานขององค์กร การบันทึกข้อมูลประจำวันในกระบวนการเบิกจ่ายวัตถุดิบและการผลิตถูกส่งต่อไปให้ระบบบัญชีและการเงินทำการวิเคราะห์และปิดงบสำหรับบริหารงาน

ERP ช่วงปี 1990 - 2000
ในช่วงต้นปี 1990 การพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ MRP II มีการขยายตัวไปสู่การวางแผนทรัพยากรทั้งองค์กร กระบวนการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ข้อมูลของคลังสินค้า, การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ, การวางแผนกำลังการผลิต, ระบบการติดต่อสื่อสาร, การจัดการบุคลากร, การเงินและบัญชี, การบริหารงานโครงการ ถูกนำเข้ามารวมเป็นระบบเดียวกัน จึงมีการเปลี่ยนชื่อจาก MRP II เป็น ERP (Enterprise Resource Planning) นอกจากนั้นไม่ใช่เพียงแต่อุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้นที่ใช้ ERP ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจบริการที่มีการนำระบบ ERP มาใช้อย่างแพร่หลาย

ERP ช่วงปี 2000 - ปัจจุบัน
“ERP is dead – long live ERP II” ข้อความนี้มาจากส่วนหนึ่งของงานวิจัย ของ GartnerGroup (Bond et al, 2000) ในงานวิจัยฉบับนี้ของ GartnerGroup นำเสนอมุมมองใหม่ของ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่เป็นโอกาสของ ผู้ผลิต Software ERP Package ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองลูกค้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำหรับปี 2005 GartnerGroup ได้กำหนดนิยามและรูปแบบของ ERP II ซึ่งพัฒนาเพิ่มเติมจาก ระบบ ERP เดิม ในปัจจุบันผู้ผลิต ERP package ชั้นนำต่างนำเอา แนวคิดนี้และพัฒนาระบบเพิ่มเติมใน Software ของตนเอง

เศกสิน ชีวิโรจน์
DM (Business Management)
www.baanbunche.com< ont>


Photobucket  แก้ไขล่าสุด : 24/05/51 20:12    

 ความคิดเห็นที่ 1     
อ่านแล้วมีประโยชน์มากครับ
กาแฟก็มีประโยชน์นะ
รู้ยัง กาแฟอร่อย
กาแฟคั่วบด

โดย : none  Email : hotpot@hotmail.com  เวลา : 18/02/64 16:46  IP : 184.22.120.40


 [1] 
 
 
Untitled Document
  Home | Profile | Product | Service | Support | Download | Contact Us | Link | Site Map
 
Copyright © IT Soft Solution Co.,Ltd. All right reserved.